Stadgar

 

SVENSKA EXLIBRISFÖRENINGENS STADGAR 

Antagna den 24 april 2012

§ 1 Ändamål 

Mom.1. Svenska Exlibrisföreningen (SEF) är en ideell förening som skall främja god exlibriskonst och intresse för bokägarmärken.

Mom.2. SEF skall vara ansluten till Fédération Internationale des Socétés d´ Amateurs d´Exlibris.

Mom.3. Föreningens säte skall vara i Stockholm

§ 2 Medlemskap 

Mom.1. Medlemskap är möjlig för alla fysiska personer och erhålls genom att till föreningen erlägga fastställd medlemsavgift. Stödmedlemskap är möjligt för juridiska personer.

Mom.2. Medlemskap i föreningen gäller för det verksamhetsår medlemsavgift har erlagts.

Mom.3. Medlemskap kan återkallas av styrelsen på styrelsens initiativ eller efter begäran om utträde från medlem. Begäran om utträde beviljas automatiskt. Återkallande av medlemskap får endast ske om medlem uppenbart skadat föreningens verksamhet eller ändamål och då först efter att berörd medlem beretts möjlighet att yttra sig till styrelsen.

§ 3 Årsmöte 

Mom.1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Mom.2. Vid årsmötet äger samtliga föreningens medlemmar förslags- och rösträtt.

Mom.3. Årsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Ordinarie årsmöte hålls årligen före april månads utgång.

Mom.4. Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner påkallat eller då minst en tredjedel av medlemmarna så begär.

Mom.5. Kallelse till ordinarie årsmöte eller extra årsmöte skall utsändas minst tre veckor i förväg.

Mom.6. Rätt att till föreningens årsmöte väcka förslag tillkommer samtliga ordinarie medlemmar i föreningen. Förslag skall senast två veckor före årsmötet ha inkommit till föreningens styrelse. Vid föredragning skall de åtföljas av styrelsens yttrande.

Ärenden av brådskande natur kan dock, efter årsmötets beslut, omedelbart upptas till behandling.

Mom.7. Vid ordinarie årsmöte skall väljas en styrelse för tiden till nästa ordinarie årsmöte. För att inväljas i styrelsen fordras medlemskap i föreningen.

Mom.8. Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter finnas på dagordningen:

a) Val av ordförande att leda förhandlingarna

b) Val av sekreterare

c) Val av justeringsmän

d) Godkännande av årsmötets utlysning

e) Styrelsens verksamhetsberättelse

f) Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning

g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

h) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår

i) Förslag från styrelsen

j) Inkomna förslag från medlemmar

k) Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

l) Val av ordförande

m) Val av ledamöter

n) Val av revisorer

o) Val av valberedning

p) Övriga ärenden

Mom.9. Omröstning vid årsmötet sker öppet, utom vid votering i valfrågor som skall vara sluten. Röstning får inte ske med fullmakt.

Vid sluten omröstning skall valsedel för att vara giltig, uppta så många namn av de föreslagna kandidaterna som valet avser.

Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i frågor om stadgeändring (se § 8). Vid lika röstetal avgörs valfrågor med lotten och övriga frågor i enlighet med den mening som mötesordföranden biträder. Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning.

Ledamot i föreningens styrelse äger inte rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för denne eller i val av revisor.

§ 4 Styrelsen 

Mom.1. Föreningens verksamhet leds av styrelsen. Då årsmötet ej är samlat är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.

Mom.2. Styrelsen består av ordförande samt ledamöter valda vid årsmötet. Styrelsen äger därutöver rätt att adjungera ledamot.

Mom.3. Inom sig utser styrelsen eventuell vice ordförande samt sekreterare och skattmästare. Efter behov tillsätts andra funktionärer såsom redaktör för publikationer, auktionskommissarie och klubbmästare.

Mom.4. Styrelsen skall bestämma vilken eller vilka av dess ledamöter som äger rätt att teckna föreningens firma.

Mom.5. Styrelsen sammanträder på initiativ av ordföranden, då minst hälften av ledamöterna så begär eller då föreningens revisorer så påfordrar.

Mom.6. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna närvarar.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret. Styrelsens och revisorernas mandat gäller från årsmöte till årsmöte.

§ 6 Räkenskaper och revision 

Mom.1. Styrelsens arbete och i synnerhet föreningens räkenskaper skall granskas av två av årsmötet utsedda revisorer, varav en sammankallande

Mom.2. Räkenskaper, verksamhetsberättelse och övriga handlingar som berör föreningens verksamhet skall av styrelsen överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.

Mom.3. Revisorernas granskning skall vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet överlämnad till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 7 Hedersbetygelser 

Mom.1. Till hedersordförande och hedersledamot i föreningen kan utses person vilken i särskilt hög grad gagnat föreningens syften och verksamhet. Valet förrättas av årsmöte på förslag från styrelsen.

Mom.2. Svenska Exlibrisföreningens förtjänstmedalj Pro Arte Ex Libris kan utdelas i valörerna guld, silver och brons till person för utomordentlig gärning inom exlibrismen. Utdelning av förtjänstmedalj sker efter beslut av styrelsen.

§ 8 Stadgar och stadgeändring 

Mom.1. För föreningen gäller av årsmöte antagna stadgar.

Mom.2. För beslut rörande antagande av eller ändring i stadga krävs två tredjedels majoritet vid årsmöte, ordinarie eller extra. Vid lika beslut på två på varandra följande årsmöten räcker enkel majoritet.

§ 9 Upplösning 

Mom.1. För beslut rörande föreningens upplösning, och för med anledning härav påkallade dispositioner av tillgångarna, gäller samma ordning som för beslut i stadgefrågor.

Mom.2. Vid beslut om upplösning av föreningen skall anges dels hur föreningens tillgångar skall användas, dels hur föreningens handlingar och dokument skall arkiveras.

oooooo